Запрет ЕС на обязательную долгосрочную гарантию.

Один из клиентов фирмы попал в такую ситуацию — купил машину из салона у производителя и его «заставили» в комплекте к машине приобрести сертификат на обслуживание машины в конкретном СТО с гарантийным сроком на 5 лет. Где естественно стоимость услуг «немного» завышена. Но при этом, наш клиент сам был человеком, который имеет СТО. То есть, он вообще не нуждался в таких услугах. И у него возник вопрос — «Мог ли он отказаться от такой услуги?»

Естественно да!!!! Он, как потребитель, является абсолютно свободным в своем выборе СТО, масла, запчастей к автомобилю и т.д.

При этом, Европейский Союз такую практику (предоставления долгосрочной гарантии) производителей автомобилей признала, как ограничение рыночной конкуренции. Производитель транспортного средства, путем введения очень длинной гарантии, но тесно связанной с конкретным сервисным центром и только в специальных мастерских, в практическом смысле на много лет принудил клиента к пользованию только одним автосервисов, чем ограничил право выбора клиента и конкуренцию с другими автосервисами.

Руководствуясь Регламентом ЕС № 461/2010, полный текст которого можно найти по этой ссылке: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.307.01.0003.01.POL&toc=OJ:C:2012:307:TOC, ввел правела о запрете недобросовестной конкуренции.

Образец протокола приема — сдачи автомобиля при его возврате в связи с наличием физических недостатков товара.

Ниже приведенные образец протокола, который должен быть подписан после вынесения решения суда в пользу покупателя, подал иск на продавца, что продал товар плохого качества (в данном случае автомобиль). Конечно, все личные данные, адреса, номера и подписи имеют фиктивный характер.

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY SAMOCHODU

Spisany w dniu 10 maja 2017 r. w Poznaniu pomiędzy:

Janem Kowalskim, zam. ul. Armii Krajowej 5, 60-184 Poznań, zwanej dalej Przekazującym,

a

Janina Kowalską, właścicielem komisu samochodowego Auto Komis „Wspaniałe Samochody” Janina Kowalska Ul. Mickiewicza 18a/3, zwaną dalej Odbiorcą,

w związku z realizacją wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 26 marca 2017 r. w sprawie o sygn. akt: I C 1/15,

dotyczący samochodu:

m-ki Audi A5

ostatni numer rejestracyjny: PO 533XY

pojemność silnika: 2993

kolor: czarny

 1. Przy przekazaniu samochodu stwierdzono następujący stan techniczny:

 1. stan licznika ……………….. stan paliwa …………………… ogólny przebieg km ……………………………..
 2. stan techniczny samochodu ………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 3. wyposażenie: ………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. stwierdzone braki ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 1. Wraz z samochodem przekazywane są :
 1. Kluczyki ………………………………………….
 2. Karta pojazdu ………………………….
 3. …………………………………………
 4. ………………………………………….
 1. Przekazujący oświadcza, że:

 • samochód został wyrejestrowany;

 • samochód nie posiada ważnej plisy OC.

 1. Przekazujący oświadcza, iż z momentem przekazania samochodu otrzymał od odbiorcy zapłatę całości należności wynikających z wyrokuSądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 26 marca 2017 r. w sprawie o sygn. akt: I C 1/15, w wysokości łącznie 91.361,11 zł (sł: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych 11/100 gr) przelewem na rachunek bankowy nr ……………………………………………………… Powyższa suma obejmuje zwrot ceny (75.000,00 zł) wraz z należnymi odsetkami ustawowymi (11.432,88 zł) oraz kosztami procesu w wysokości 4.928,23. Przekazujący oświadcza, iż suma ta zaspokaja całość należności zasądzonych ww. wyrokiem.

 2. Załącznikiem do protokołu jest wykonana w dniu przekazania dokumentacja fotograficzna.

Przekazujący Odbiorca

……………………………………… ………………………………………

Образец письма — отказ от договора, в связи с тем, что товар (автомобиль) имеет физические недостатки.

В данном конкретном случае образец будет касаться покупки автомобиля, который, как оказалось не в том состоянии, как это представил продавец, то есть имеет физические недостатки. Конечно, все личные данные, адреса, номера и подписи имеют фиктивный характер.

Poznań, dnia 29 kwietnia 2017 r.

Jan Kowalski

Ul. Mickiewicza 18a/3

60-184 Poznań

WEZWANIE DO OBNIŻENIA CENY

Oświadczam, iż w związku ze zgłaszanymi Panu wadami samochodu marki Suzuki Vitara (rok produkcji 1995, nr VIN JSAETA01C00000000, nr rej. PO 00999), wzywam Pana do obniżenia ceny uiszczonej za opisany powyżej pojazd o kwotę 4.000 zł.

Uzasadniając swoje żądanie wskazuję, iż zgłaszane Panu wady samochodu zostały potwierdzone opinią rzeczoznawcy samochodowego z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Motoryzacji, Ruchu Drogowego, Maszyn i Urządzeń AUTOEXPERT, który stwierdził znaczne odkształcenie ramy nośnej oraz przemieszczenie punktu mocowania zawieszenia koła przedniego lewego, a także wcześniejszą nieprofesjonalną przeróbkę/naprawę tych elementów. Zdaniem rzeczoznawcy uszkodzenia te stanowią istotną wadę samochodu i czynią go niezdatnym do dalszej eksploatacji.

W związku z powyższym wzywam Pana do niezwłocznej zapłaty na znane Panu konto bankowe kwoty 4.000 zł tytułem obniżenia ceny, w terminie nie dłuższym niż do dnia 4 maja 2017 r.

Wzór pisma: odstąpienia od umowy sprzedaży z uwagi na wadę prawną można znaleźć w jednym z poprzednich wpisów.

Сроки на предъявление претензий в связи с физическими недостатками приобретенного транспортного средства.

Основным вопросом, какой появляется в случае обнаружения физических недостатков в приобретенном автомобиле (что такое юридические недостатки я писала ранее) является вопрос времени, в которое лицо купившее такой автомобиль имеет право предъявить требования к продавцу.

Что такое физические недостатки товара, в данном случаи автомобиля? Это недостатки, которые имеются на товаре и причиняют неудобства в его использовании или же не дают возможности его использования вовсе. Например, один наш клиент приобрел автомобиль и отъехав от покупателя километров на 100 у него сломался двигатель, второй, купил автомобиль, а через две недели у него испортилась коробка передач. Вот это и есть — физические недостатки товара.

Как быть если Вы оказались в такой ситуации?

До недавнего времени, а именно до 25 декабря 2014 года (до момента вступления в силу поправок в гражданский кодекс Польши) для предъявления своих претензий покупатель имел всего лишь месяц от момента покупки.

На сегодня, в случае транспортных средств приобретенных после 25 декабря 2014 года покупатель физическое лицо, который выявил физические недостатки товара имеет право подать претензии в сроки предусмотрены в ст. 568 гражданского Кодекса. Отметить при этом стоит, что это касается только автомобилей, приобретенных потребителями — физическими лицами, то есть лицами, которые не ведут хозяйственной деятельности. В случае предпринимателей (лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность или юридических лиц), закон говорит о необходимости безотлагательного извещения продавца об обнаружении дефекта.

Выше указанная ст. 568: «Продавец отвечает по гарантии, если физический дефект будет обнаружен до истечения двух лет, а когда речь идет о недостатках недвижимости до истечения пяти лет со дня выдачи товара покупателю.«

То есть, ответственность продавца ограничивается физическим дефектов, которые были выявлены в течение двух лет со дня выпуска товара.

Образец письма: отказ от договора купли-продажи транспортного средства, которое было угнано.

Часто наша фирма ведет дела связанные с обманом потребителей купивших авто, которое позже оказалось неисправным или еще хуже угнанным. И вот недавно на электронную почту прислали мне просьбу выслать образец письма об отказе от договора купли-продажи.

По этому я решила разместить на блоге образец такого письма, которое было написано в связи с тем, что автомобиль оказался в угоне. Конечно, все личные данные, адреса, номера и подписи имеют фиктивный характер. Кроме того, этот образец не обязательно подойдет для другого, конкретного случая, тем не менее, может быть, окажется полезным.

 Poznań, dnia 19 sierpnia 2016 r.

Auto Komis „Wspaniałe Samochody”

Jan Kowalski

Ul. Mickiewicza 18a/3

60-184 Poznań

Odstąpienie od umowy z dnia 23 kwietnia 2015

– wezwanie do zapłaty

W dniu 23 kwietnia 2015 zawarł Pan ze mną umowę sprzedaży samochodu Opel Astra o nr VIN WAUZZZ8T7BA000000 za kwotę 37.500 zł. Obecnie Prokuratura Rejonowa w Poznaniu Poznań Stare Miasto prowadzi postępowanie w sprawie popełnienia przestępstwa paserstwa nieumyślnego tj. o czyn z art 292 k.k. (sygn akt 1 Ds 199.2016) albowiem pojazd marki Opel Astra figuruje w systemie SIS jako pojazd podlegający zatrzymaniu w postępowaniu karnym prowadzonym przez niemieckie organy ścigania. O toczącym się postępowaniu dowiedziałem się się 9 listopada 2015 r., kiedy to polska policja dokonał zatrzymania pojazdu Opel Astra wraz z kluczykami i dokumentami podczas rutynowej kontroli.

Jak wynika z informacji przekazanej przez Komendę Główną Policji, Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji ww. pojazd został utracony w wyniku kradzieży, dokonanej w dniu 4 lutego 2015 r. w Berlinie na szkodę Hansa Schmidta. Oznacza to, że nie nabył Pan własności ww. pojazdu od osoby uprawnionej, w konsekwencji również moja osoba nie stała się własciciele tego pojazdu.

Wobec faktu, iż zakupiony pojazd jest obarczony wadą prawną , mając na uwadze treść art. 576 Kodeksu cywilnego, który przewiduje roczny termin do odstąpienia od umowy sprzedaży z powodu wady prawnej rzeczy biegnący od dnia dowiedzenia się o wadzie, oświadczam, iż odstępuję od zawartej z Panem w dniu 23 kwietnia 2015 r. umowy sprzedaży samochodu Opel Astra o nr VIN WAUZZZ8T7BA000000 z powodu wady prawnej nabytej rzeczy.

Wobec powyższego, wzywam Pana do zwrotu ceny za pojazd, to jest kwoty 37.500 zł, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 września 2016, na znany Panu mój rachunek bankowy.

Ponadto wzywam Pan do zwrotu poniesionych nakładów na rzecz w postaci: zakupu opon R18 XL Kormoran Gamma w kwocie 979,99 zł oraz felg i wentyli chromowanych za kwotę 1099 zł także w wyżej podanym terminie.